WebAdmin

WebAdmin

WebAdmin

Scopul proiectului:
Realizarea bazei de date geospaṭialǎ cu delimitarea unitǎṭilor de recensǎmânt necesare pre-recensǎmântului
.
 
01 Jan

TarRo

TarRo - Reprezentarea grafică a tarlalelor în care au fost emise titluri de proprietate în România
Scopul proiectului:
Realizarea reprezentării grafice a tarlalelor în fiecare UAT prin identificarea limitelor cadastrale naturale şi artificiale şi integrarea datelor referitoare la aplicarea legilor fondului funciar existente la Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară judeţene (OCPI).
 

01 Jan

TopRo5

TopRo5 - Planul Topografic de Referinţă al României în format digital, corespunzător scării 1:5.000
 

  •   produs digital, ce conţine informaţii grafice şi textuale, organizate într-o bază de date spaţialǎ
  •   suport unic cartografic de integrare a datelor geospaţiale pentru realizarea Infrastructurii Naţionale de Informaţii Spaţiale - INIS
  •   suport pentru realizarea sistemului unic de gestionare a informaţiilor cartografice pentru implementarea Directivei INSPIRE - 2007/2/EC și aplicarea acesteia în România, în conformitate cu prevederile OG. 4/ 2010 aprobată cu Legea 190/2010 cu modificările şi completările ulterioare
  •   suport decizional pentru managementul activităţilor din domeniul administraţiei publice centrale şi locale
Potenţiali utilizatori ai TopRo5
 
Principalele teme conţinute în baza de date:
Administrativ
- limitele judeţelor, limitele unităţilor administrativ teritoriale şi limitele intravilanelor componente ale unităţilor administrativ teritoriale
Hidrografie
- ape curgătoare şi stǎtǎtoare, baraje
Transporturi
- drumuri, reṭeaua feroviarǎ şi staṭiile de cale feratǎ, porturi şi aeroporturi,
- numere administrative în cele 320 de localitǎṭi de tip urban
Construcţii
- clǎdirile din cele 320 de localitǎṭi de tip urban
Puncte de interes
- staṭiuni turistice, puncte de trecere a frontierei - rutiere şi feroviare,
- puncte de interes pentru cele 320 de localitǎṭi de tip urban
Puncte geodezice
- reṭeaua naṭionalǎ GPS,
- puncte de triangulație de ordinul I-IV,
- puncte de nivelment de ordinul I-IV
Denumiri geografice
- toponimice
Acoperirea terenului
- ansamblul tuturor categoriilor de folosinţă a terenului
Trapeze Gauss
- la scǎrile 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:500.000, 1:1.000.000 şi nomenclatura acestora specificǎ fiecǎrei scǎri
Elevaṭie
- puncte cotate, curbe de nivel
Date statistice extrase din TopRo5
Suprafaţa totală a României: 238.396,5 Km2
Număr locuitori: 20.121.641 (conform Recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011)
Număr judeţe: 42
Număr UAT-uri: 3181
Număr intravilane: 13.729 din care:
tip urban - 320 municipii şi oraşe
- 930 localităţi componente
tip rural: 12.479 localităţi
Drumuri clasificate (A, DN, DJ, DC): 82.000 km
Cǎi ferate: 12.000 km
Toponimice: 91.000
Puncte geodezice
din Reṭeaua naṭionalǎ GPS: 1.697
de triangulaṭie ordin I - IV: 12.541
de nivelment ordin I - IV: 17.092

 
Stabilirea caracterelor de scriere pentru elementele din cadrul hărților topografice.
Stabilirea abrevierilor utilizate în cadrul hărților topografice.
Stabilirea elementelor de extracadru și caracteristicile acestora.
Realizarea template-urilor foilor de hartă pentru scările 1:25.000, 1:50.000 și 1:100.000
Scopul proiectului corespunde obiectivului specific A.N.C.P.I. din poziția 1.4.: "Crearea de date şi servicii geo-spațiale", Activitatea 1.4.14: "Pregǎtirea suportului cartografic pentru editarea a 820 foi de hartǎ topograficǎ 1:50000" şi avȃnd ca Indicatori de performanțǎ: "Asigurarea fondului de hartǎ topograficǎ analogicǎ 1:50000". Realizarea acestui obiectiv specific ȋi revine C.N.C. şi are termenul final decembrie 2015.
Prin finalizarea acestui proiect se va actualiza nivelmentului Romȃniei corespunzǎtor scǎrii 1:50 000, prin actualizarea traseului curbelor de nivel ȋn funcție de elementele topografice din teren.
Curbele de nivel actualizate, obținute ȋn cadrul acestui proiect, vor fi folosite,  ȋmpreunǎ cu alte date planimetrice, pentru obținerea originalelor de tipar ale hǎrții topografice a Romȃniei la scara 1: 50 000.
In cadrul Programului RO 03 „Monitorizarea mediului, planificare şi control integrat” finanţat din Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, Proiectul “Informaţii geografice pentru mediu, schimbări climatice şi integrare UE” LAKI II (Land Administration Knowlidge Improvement)
Zona

Metode folosite: Zbor fotogrammetric si scanare LIDAR
Rezultatele care se obtin in urma proiectului:
- imagini ortofoto pentru 50.000kmp
- realizare de harta actualizata
- model digital al terenului (DTM) pentru
·         10.000kmp - densitatea punctelor LIDAR 4 pct/mp
·         40.000kmp - densitatea punctelor LIDAR 1 pct/mp
- baza de date nationala pentru denumiri geografice (3000 toponimice)
- echipamente de stocare (410TB)
 
- capacitate de productie prin transfer de cunostiinte si training in vederea realizarii unei autoritati cartografice moderne
Proiectul își propune reabilitarea rețelei de nivelment de precizie de ordinul I – II prin recunoașterea traseelor poligoanelor și determinarea poziției planimetrice a acestora folosind tehnologie GPS – RTK sau GPS – static în punctele caracteristice compatibile cu rețeaua geodezică de Clasă D.
            PRINCIPIILE REABILITĂRII REȚELEI DE NIVELMENT
Scop
Modernizarea RGN prin reabilitarea rețelei de nivelment de precizie de ordinul I – II reprezintă un pas deosebit de important pentru îmbunătățirea preciziei de realizare a modelului digital al terenului (DTM) care are drept consecință îmbunătățirea preciziei de realizare a ortofotoplanului și implicit a hărții oficiale a țării. Aceasta are implicaţii asupra activităţii din majoritatea domeniilor  legate de investiții și de realizare a unor mari proiecte (lucrări de cadastru sistematic, lucrări mari agricole, lucrări de îmbunătăţiri funciare, cele de gospodărire a apelor, acumulările hidrotehnice şi hidroelectrice, transport, aeroporturi, navigație, teledetecţia satelitară,  realizarea de GIS-uri specializate, problemele legate de mediu și ecologie, fenomenele seismice şi geodinamice,  realizarea hărților de hazard și de risc și altele).
Obiective
Proiectul urmărește realizarea reabilitării rețelei de nivelment de precizie de ordinul I – II la nivelul întregii țări, în 4 etape ce se vor desfășura pe o perioadă de patru ani, începând cu anul 2014. Fiecare etapă va fi proiectată anul, astfel încât să acopere cca. 25 % din suprafața teritoriului național. Pentru fiecare etapă se va avea în vedere realizarea următoarelor obiective :
·        Recunoașterea punctelor de nivelment de precizie existente, situate pe traseele poligoanelor de nivelment de ordinul I – II;
·        Determinarea poziției planimetrice a punctelor de nivelment existente, prin tehnologie GPS – RTK;
·        Actualizarea și completarea descrierilor topografice de nivelment;
·        Identificarea amplasamentelor punctelor de nivelment de precizie staționabile sau din care se pot determina puncte compatibile cu rețeaua geodezică de Clasă D, marcarea și/sau măsurarea acestora cu tehnologie GPS – static;
·        Întocmirea descrierilor topografice geodezice pentru punctele compatibile cu rețeaua geodezică de Clasă D.          
Prin acest proiect se vor obține rețele geodezice de ridicare la nivelul intravilanului fiecărei localități din România care să permită dezvoltarea lucrărilor de cadastru şi topografie necesare înscrierii în cartea funciară a imobilelor, realizării unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii edilitare (apă, canalizare, gaz, telefonie, electricitate) şi unor proiecte de dezvoltare regională (reabilitări şi modernizări de drumuri, renovări şi construcţii de parcuri, şcoli, grădiniţe, săli de sport, etc.) necesare proiectelor finanţate din fonduri Europene.
Nr. crt.
Județ
Nr. UAT
Nr. puncte determinate
Perioada de execuție
Avizată și transmisă la județ
1
Mureș
21
216
09.2012 – 06.2013
07.2013
2
Timiș
7
50
03.2013 – 08.2013
09.2013
3
Gorj
4
108
04.2013 – 03.2014
04.2014
4
Hunedoara
11
55
07.2013 – 03.2014
04.2014
5
Alba
7
73
08.2013 – 03.2014
04.2014
6
Brașov
20
110
10.2013 – 07.2014
09.2014
TOTAL
6
70
612
 
 
 
            PRINCIPIILE REALIZĂRII REȚELEI DE SPRIJIN PENTRU LOCALITĂȚI
Necesitate
Reţeaua geodezică de ridicare realizată pentru intravilanele unităţilor administrativ teritoriale comunale, denumită în continuare RGRIC, pleacă de la necesitatea asigurării unui număr suficient şi necesar de puncte care să permită persoanelor autorizate care nu dispun de aparatură GPS să  utilizeze aparatura clasică (teodolite, tahimetre, stadii, rulete) sau modernă (tahimetre electrooptice, distomate, staţii totale) pentru execuţia lucrărilor de cadastru şi topografie. Importanţa ştiinţifică şi economică a acestei reţele, impune realizarea ei pe baza unor criterii şi tehnologii care să corespundă cerinţelor actuale de utilizare, astfel încât punctele sale să reprezinte referinţa de dezvoltare a activităţilor de specialitate la nivelul intravilanelor comunale.
Scop
Treptat, în perioada ultimilor 20 de ani, situaţia oficială existentă cu privire la lucrările de cadastru şi topografie executate în intravilanele unităţilor administrativ teritoriale comunale a înregistrat semnificative rămâneri în urmă. Motivaţia principală este imposibilitatea majorităţii persoanelor autorizate potenţiali executanţi în aceste zone să dezvolte noi metode de poziţionare şi de determinare a punctelor RGRIC cu ajutorul tehnologiilor GPS şi GPS - RTK, datorită costurilor relativ ridicate ale echipamentelor.
Analizând situaţia actuală, se poate concluziona că principalul scop este acela de a pune RGRIC la dispoziţia factorilor responsabili din administraţia locală (primari, serviciile comunitare, camerele şi agenţii agricoli) şi persoanelor autorizate astfel încât aceştia să poată să execute şi să dezvolte lucrările de cadastru şi topografie necesare înscrierii în cartea funciară a imobilelor, realizării unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii edilitare (apă, canalizare, gaz, telefonie, electricitate) şi unor proiecte de dezvoltare regională (reabilitări şi modernizări de drumuri, renovări şi construcţii de parcuri, şcoli, grădiniţe, săli de sport, etc.) necesare proiectelor finanţate din fonduri Europene.
Pentru dezvoltarea unor practici unitare de realizare RGRIC la nivelul întregii țări au fost elaborate și aprobate prin Ordinul Directorului General al ANCPI             nr. 877 / 16.08.2012, instrucţiunile ce intenţionează să pună în aplicare prevederile Legii cadastrului şi Publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările ulterioare cuprinse în Strategia ANCPI 2013 - 2017, precum şi activitățile planificate în domeniul geodeziei cuprinse în Strategia CNC pentru anii 2013 - 2017.
Ca aspecte importante ale perioadei scurse de la întâlnirea precedentă (care a avut loc pe 6 septembrie2014) s-au remarcat - constituirea, prin Ordinul directorului general al ANCPI, la nivelul Agenţiei, a colectivului de coordonare şi monitorizare a activităţilor desfăşurate de oficiile de cadastru în conformitate cu prevederile Legii 165/2013. Președintele acestui colectiv este Ileana Spiroiu, în calitate de director al Centrului Naţional de Cartografie. Acest Centru va pune la dispoziţia Oficiului, şi implicit a specialiştilor, un ghid pentru completarea anexelor la Normele de aplicare a Legii restituirilor, cum a mai fost denumită Legea 165/2013.
Sursa: Jurnalul de Ilfov

 

Realizarea Reţelei Geodezice de Ridicare în Intravilanele UAT

Realizarea Reţelei Geodezice de Ridicare în Intravilanele Unităţilor Administrativ Teritoriale Comunale (RGRIC)

Rețele realizate în 70 UAT-uri totalizând 612 puncte (2012 - 2014)

Vezi detalii

Reabilitarea rețelei de nivelment de precizie ordinul I-II

Reabilitarea rețelei de nivelment de precizie ordinul I-II 

prin recunoaștere și determinări GPS în punctele caracteristice, compatibile cu Rețeaua Geodezică Națională de Clasă D

Vezi detalii

LAKI II (Land Administration Knowledge Improvement

LAKI II (Land Administration Knowledge Improvement

In cadrul Programului RO 03 „Monitorizarea mediului, planificare şi control integrat” finanţat din Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, Proiectul “Informaţii geografice pentru mediu, schimbări climatice şi integrare UE”

Vezi detalii

Actualizarea curbelor de nivel corespunzǎtoare hǎrţii topografice a României scara 1:50 000 

Actualizarea curbelor de nivel corespunzǎtoare hǎrţii topografice a României scara 1:50 000 

Vezi detalii

Atlasul de semne conventionale 1:25.000, 1:50.000 și 1:100.000

Atlasul de semne conventionale 1:25.000, 1:50.000 și 1:100.000

Vezi detalii

IN CURAND

IN CURAND

Vezi detalii

Page 10 of 12

Căutare

Contact

  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 16 21
  • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
  • cnc@ancpi.ro
  • Vezi harta