Buletin informativ privind informatiile de interes public in sensul legii 544/2001, conform prevederilor art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Buletin informativ privind informatiile de interes public in sensul legii 544/2001, conform prevederilor art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea CENTRULUI NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE
1.1 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
1.2. Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare; 
1.3. Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele cadastrale și carte funciară. 
1.4. Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora  
Nu se furnizeaza informatiile:
1. din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
2. privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
3. privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
4. cu privire la datele personale, potrivit legii;
5. privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
6. privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
7. a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor
2. Structura organizatorica, programul de functionare.
2.1. Structura organizatorică ( anexa nr. 1)
2.2. Programul de funcţionare;
Luni - Joi 8:00-16:30 Vineri 08:00-14:00
2.3 Programul de audienţe:

Ziua

Intervalul orar

Funcţia

Cine acordă audienţa

Luni

13:00-15:00

Director

Radu-Dan-Nicolae CRIŞAN

Program de lucru cu publicul: Luni-Joi - 8:00 - 16:30 Vineri 08:00-14:00

(etaj I, camera 19)

Responsabil  –  Teodora CIUCULESCU - Consilier juridic

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice
4. Surse financiare, bugetul şi bilanţul contabil.
Buget 2012 | Bilanţ la 31.12.2012
Buget 2013Bilanţ la 31.12.2013 
Buget 2015 | Bilanţ la 31.12.2015
Buget 2016 | Bilanţ la 31.12.2016
Buget 2017 | Bilanţ la 31.12.2017

Raport execuție bugetară 2016

Raport execuție bugetară 2017

5. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de Centrul Național de Cartografie
Modernizarea Rețelelor Naționale Geodezice (RGN)
- Rețeaua Geodezică Națională RGN - GNSS, de Clasă B;
- Rețeaua Geodezică Națională RGN - GNSS, de Clasă C;
- Rețeaua Geodezică Națională RGN - GNSS, de Clasă D (parțial);
- Măsurători geodezice și oceanografice de precizie pentru legarea maregrafelor la rețeaua de nivelment și integrarea rețelelor geodezice naționale în sistemele de referință europene EUREF și EUVN
- Reabilitarea rețelei de nivelment de precizie ordinul I-II prin recunoaștere și determinări GPS în punctele caracteristice, compatibile cu Rețeaua Geodezică Națională de Clasă D
- Determinarea Cotei Normale pentru stațiile permanente de referință GNSS de Clasă A pentru legarea la rețeaua de nivelment și integrarea rețelelor geodezice naționale în sistemele de referință europene EUREF și EUVN
Lucrări geodezice speciale
- Reperaj fotogrammetric cu sau fără premarcaj;
- Rețele de urmărire a mișcărilor crustale;
- Lucrări de nivelment geometric de precizie pentru determinarea cotei punctului fundamental TARIVERDE;
- Verificarea la teren a ortofotoplanului prin măsurători RTK;
- Realizarea Reţelei Geodezice de Ridicare în Intravilanele Unităţilor Administrativ Teritoriale Comunale (RGRIC);
- Lucrări de teren pentru verificarea reprezentării grafice a tarlalelor în care au fost emise titluri de proprietate în Romania
Întreținerea Rețelelor Naționale Geodezice (RGN)
- Recunoașterea și întreținerea Rețelei Naționale de Triangulație ordinul I-IV precum și constituirea bazelor de date pentru administrarea acesteia;
- Recunoașterea și întreținerea Rețelei Naționale de Nivelment ord. I-II (21 județe) precum și constituirea bazelor de date pentru administrarea întregii rețele;
 • Planul Topografic de Referinţă al României în format digital, corespunzător scării 1:5.000 - TopRo5
 • Harta fizica si administrativa a Romaniei scara 1:600.000
 • Harta administrativa a Romaniei scara 1:600.000
 • Harta fizica si administrativa a Romaniei scara 1:500.000
 • Harta administrativa a Romaniei scara 1:500.000
6. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
- Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
- Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
7. Numele și prenumele funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor publice
 • Teodora Ciuculescu - Consilier juridic 021 224 16 21 / int 202
Persoană responsabilă cu activitatea de comunicare și cu gestionarea relației cu mijloacele mass-media: Claudia Cioveie 021 224 16 21/231
Model cerere conform Lege 544
RAPORT referitor la organizarea și desfașurarea activității de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor, precum și de primire a cetățenilor în audienta din CNC în anul 2015
RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE PENTRU ANUL 2014
RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE PENTRU ANUL 2015
RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE PENTRU ANUL 2016
Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii luna iunie 2016
Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii pentru anul 2017 conform art.33 din legea 153/2017
Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii luna martie 2018
Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii luna septembrie 2018
Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii luna martie 2019
 Programul anual al achizițiilor publice 2016
Programul anual al achizițiilor publice 2017
Centralizatorul achizițiilor publice pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 de euro la data de 30.06.2016
Centralizatorul achizițiilor publice pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 de euro la data de 30.06.2017
Lista cuprinzand documentele de interes public / lista cuprinzand informatiile exceptate de la comunicare / lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Căutare

Contact

 • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
 • +40 21 224 16 21
 • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
 • cnc@ancpi.ro
 • Vezi harta