WebAdmin

WebAdmin

WebAdmin

Centralizator cu punctajul final obtinut la proba scrisa, la concursul din 03.09.2014, organizat pentru ocuparea posturilor vacante de consilier gradul IA, consilier juridic gradul II, specialist GIS/IT gradul II si sofer treapta I.
Centralizator nominal cu punctajul final
Centralizator nominal cu punctajul la proba scrisa

 

PRODUSE CARTOGRAFICE

 

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

Cumpara

HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

Cumpara

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

Cumpara

HARTA ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

HARTA ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

Cumpara

TRAPEZE GAUSS LA SCARA 1:50.000

TRAPEZE GAUSS LA SCARA 1:50.000

Cumpara

NOMENCLATORUL LOCALITATILOR

NOMENCLATORUL LOCALITATILOR

Cumpara

 

PRODUSE PROIECT

 

Orice tip de hartă tematică cu condiția achiziționării de date adiționale specifice hărților (date ce nu sunt in TOPRO5).

Exemple:

a. Hărti pliante ale orașelor și municipiilor

b. Harta rutieră pliantă

c. Atlas rutier

d. Hărti școlare

e. Hărți economice

f. Hărți demogafice

g. Hărți turistice

 • proiectare, executare, modernizare şi menţinere în stare de utilizare, prin mijloace clasice sau cu tehnologie GPS, a reţelelor geodezice naţionale altimetrice, planimetrice şi tridimensionale;
 • executarea lucrărilor necesare integrării reţelelor geodezice naţionale în sistemele de referinţă europene, EUREF şi EUVN;
 • participarea la proiectarea, execuţia şi întreţinerea reţelei naţionale de staţii permanente GPS, pe teritoriul României;
 • organizarea executării ciclurilor de măsurători în poligoanele maregrafelor şi legarea maregrafelor la punctul geodezic fundamental și la la reţeaua de nivelment geometric de înaltă precizie;
 • realizarea, în colaborare cu OCPI, a inventarierii şi întreţinerii reţelei geodezice naţionale;
 • executarea lucrărilor pentru determinarea reţelelor geodezice de sprijin, îndesire şi ridicare în intravilan şi extravilan, a lucrărilor de reperaj şi descifrare fotogrammetrică şi a altor lucrări geodezice de teren şi birou;
 • executarea lucrărilor geodezice și topografice de teren şi birou în cadrul contractelor, temelor, comenzilor, studiilor aflate în derularea celorlalte servicii tehnice;
 • prelucrarea preliminară şi definitivă a măsurătorilor, datelor şi informaţiilor din lucrările geodezice şi lucrările topografice;
 • participarea, alături de ANCPI, Facultatea de Geodezie, Direcţia Topografică Militară şi alte instituţii de specialitate, la realizarea lucrărilor geodezice şi gravimetrice din cadrul diverselor programe ştiinţifice interne şi internaţionale sau în cazul unor situații de urgență;
 • participare, alături de ANCPI, la realizarea recepțiilor lucrărilor de specialitate executate de persoanele fizice și juridice pe raza mai multor județe;
 • realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale Romaniei în format analogic şi digital, prin metode vectoriale, fotogrammetrice sau combinate;
 • realizarea, întreţinerea şi actualizarea modelului digital al terenului la nivel national;
 • realizarea de produse fotogrammetrice derivate din datele existente în baza de date TopRo 5, Fondul Național Geodezic și din oricare alte surse;
 • participarea la realizarea proiectelor interne și internaţionale pentru producerea de date în format analogic sau digital, necesare la realizarea și editarea planurilor și hărților topografice la diverse scări, a modelului digital al terenului si ortofotoplanurilor/ortofotohărţilor;
 • obţinerea bazelor de date grafice de referință, utilizând tehnologii multiple de achiziţii de date prin metode vectoriale, fotogrammetrice şi de teledetecţie;
 • realizarea și editarea de planuri, hărţi digitale şi analogice tematice prin metode vectoriale, fotogrammetrice și combinate;
 • realizarea lucrărilor de aerotriangulaţie digitală pentru obţinerea datelor de referinţă pentru stereorestituţie, modelul digital al terenului și ortofotoplanuri/ortofotohărţi;
 • realizarea modelului digital al terenului în diferite formate de reprezentare (curbe de nivel, TIN, GRID);
 • realizarea ortofotoplanurilor/ortofotohărţilor şi true ortofotoplanurilor/ortofotohărţilor pentru diferite aplicaţii 2D şi ca informaţie suplimentară în cadrul temelor, comenzilor şi contractelor interdisciplinare perfectate de CNC;
 • prelucrarea imaginilor satelitare pancromatice şi multispectrale, analiza şi clasificarea acestora;
 • realizarea şi actualizarea de hărți tematice şi ortofotohărţi satelitare;
 • asigurarea asistenţei tehnice și coordonării de specialitate, la solicitarea ANCPI şi a altor beneficiari interni şi/sau externi;
 • participarea la verificarea lucrărilor fotogrammetrice şi de teledetecţie, la solicitarea ANCPI.
 • realizarea programelor, contractelor şi lucrărilor necesare obţinerii hărţiilor oficiale pentru teritoriul naţional in format analogic şi digital, prin metode cartografice;
 • stabilirea modalităţilor, procedurilor şi tehnologiilor de recuperare a datelor şi informaţiilor geodezice și cartografice deţinute în diferite arhive şi baze de date grafice.
 • executarea studiilor, proiectelor şi lucrărilor privind generalizarea cartografică a hărţilor de bază, precum şi realizarea hărţilor tematice digitale;
 • întocmirea atlasului de semne convenţionale pentru planuri şi hărţi la diverse scări, în format analogic şi digital;
 • elaborarea şi promovarea tehnologiilor de realizare a planurilor şi hărţilor digitale prin metode cartografice;
 • participarea la elaborarea de normative şi standarde de realizare a planurilor şi hărţilor;
 • realizarea unor proiecte şi experimentări privind conversia produselor cartografice analogice în format digital;
 • tipărirea hărţilor la diverse scări pentru întreg teritoriul naţional, multiplicarea de planuri şi harti, precum şi executarea de alte produse cartografice derivate, conform solicitărilor, comenzilor, contractelor stabilite;
 • proiectarea şi executarea SDV-urilor necesare verificării, rectificării şi întreţinerii aparaturii geodezice şi fotogrammetrice;
 • realizarea proiectelor sistemelor de baze de date GIS cu aplicaţii în domeniile de specialitate şi alte aplicatii GIS;
 • realizarea activităţilor de dezvoltare tehnologică, cercetare şi proiectare în domeniile de specialitate: geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi teledetecţie;
 • elaborarea studiilor referitore la tehnologii şi echipamente privind exploatarea fotogrammetrică analogică, analitică şi digitală;
 • participarea la cercetarea şi consolidarea proiectelor rezultate din derularea programelor interdisciplinare şi internaţionale din domeniul de specialitate;
 • studierea, analizarea şi promovarea tehnologiilor şi tehnicilor de vârf în domeniile geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi teledetecţie;
 • realizarea cercetării aplicate în domeniile: geodezie, cartografie, fotogrammetrie, GIS şi teledetectie
   

Hotarare nr. 215 din 2012 privind aprobare Strategie nationala anticoruptie

format html
Vezi document

 

Lege nr. 52 din 2003 privind transparenta decizionala

format html
Vezi document

 

Lege nr. 161 din 2003 transparenta in exercit.demnit.publice

format html
Vezi document

 

Lege nr. 176 din 2010 privind integritatea in exercit.funct.si demnit.publice

format html
Vezi document

 

Lege nr. 251 din 2004 privind unele masuri la bunuri primite cu titlu gratuit

format html
Vezi document

 

Lege nr. 477 din 2004

format html
Vezi document

 

Lege nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatii de interes public

format html
Vezi document

 

Lege nr. 571 din 2004 privind protectia personal.din aut.publice

format html
Vezi document

 

Ordin nr. 946(r1) din 2005 privind Codul ce control intern managerial

format html
Vezi document

 

Ordonanta de urgenta nr. 66 din 2011 privind prevenirea,constatarea si sanctionarea neregulilor

format html
Vezi document

Cerere eliberare carte de muncă

fișier word
Descarcă

Cerere audiență

fișier word
Descarcă

Cerere stagiu practică

fișier word
PURCHASE NOW

 

Cerere eliberare acte

fișier word
Descarcă

 

Cerere eliberare adeverinţă privind activitatea desfăşurată în grupa a II-a de muncă

fișier word
Descarcă

 

Cerere eliberare adeverință privind sporul de vechime în muncă

fișier word
Descarcă

 

Cerere eliberare adeverință venituri suplimentare

fișier word
Descarcă

 

POLITICĂ INTERNĂ PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

CNC acordă prioritate implementării standardelor etice şi morale în activitatea angajaţilor săi şi se angajează să ia măsurile necesare şi potrivite acolo unde se identifică situaţii de abuz sau proastă administrare.
Vezi document

 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Politica de management al riscului la CNC este de a adopta cele mai bune practici de identificare, evaluare şi control eficient al riscurilor, inclusiv cele privind corupţia pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcţionare a instituţiei sau calitatea serviciilor furnizate.  
Vezi document

 

DECLARAŢIE DE INTEGRITATE

CNC acordă prioritate în activitatea sa, standardelor etice şi morale şi se angajează să ia măsurile necesare şi potrivite acolo unde se identifică situaţii de abuz sau proastă administrare.  
Vezi document
Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor are următoarele atribuţii:
a) dezvoltarea sistemelor IT şi GIS în cadrul Centrului Naţional sau pentru beneficiari externi, conform solicitărilor Agenţiei Naţionale; 
b) furnizarea de date geo-spaţiale în vederea asigurării infrastructurii de date din cadrul Directivei INSPIRE; 
c) asigurarea infrastructurii de comunicaţii de date şi de aplicaţie dedicate, precum şi suportului tehnic privind dezvoltarea şi menţinerea în funcţiune a reţelei IT şi GIS; 
d) gestiunea sistemelor de baze de date geo-spaţiale cu aplicaţii în domeniile de specialitate şi alte aplicaţii de tip GIS; 
e) elaborarea necesarului de investiţii specifice în cadrul zonei de responsabilitate; 
f) asigurarea integrării în sistemele Centrului Naţional a diferitelor subsisteme şi echipamente periferice pentru achiziţia şi prelucrarea datelor; 
g) asigurarea securităţii informaţiilor la nivel de reţea şi de sistem de operare; 
h) asigurarea integrităţii datelor distribuite în reţea, utilizând strategii de backup; 
i) asigurarea instalării şi administrării programelor şi sistemelor de operare pentru echipamentele şi sistemele de calcul din Centrului Naţional; 
j) realizarea şi dezvoltarea sistemelor de baze de date pentru aplicaţii în domeniul GIS, şi utilizarea acestora folosind tehnologiile din cadrul Centrului Naţional; 
k) dezvoltarea programelor şi interfeţelor utilizator pentru automatizarea proceselor tehnologice de lucru din cadrul Centrului Naţional sau la solicitarea Agenţiei Naţionale şi a oficiilor teritoriale; 
l) asigurarea suportului tehnic pentru actualizarea şi administrarea registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale; 
m) participarea la definirea şi implementarea structurilor şi modelelor de date cu caracter cartografic, conform standardelor specifice; 
n) executarea lucrărilor de obţinere a bazelor de date GIS pentru activităţi proprii ale Centrului Naţional.
Serviciul Cartografie şi Fotogrammetrie are următoarele atribuţii:
a) realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României în format analogic şi digital; 
b) furnizarea permanentă de date cartografice din baza de date geospaţiale în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spaţiale din cadrul Directivei INSPIRE; 
c) realizarea, întreţinerea şi actualizarea modelului digital al terenului la nivel naţional pe baza datelor realizate de terţi; 
d) exploatarea imaginilor fotoaeriene, utilizând sisteme fotogrammetrice; 
e) realizarea de produse fotogrammetrice derivate din baza de date cartografice naţionale; 
f) participarea la realizarea proiectelor interne şi internaţionale pentru producerea de date în format digital şi analogic a modelului digital al terenului şi a ortofotoplanurilor; 
g) realizarea lucrărilor de aerotriangulaţie digitală pentru obţinerea datelor de referinţă pentru stereorestituţie, modelul digital al terenului şi ortofotoplanuri; 
h) asigurarea asistenţei tehnice de specialitate, la solicitarea Agenţiei şi a altor beneficiari interni şi/sau externi; 
i) participarea la avizarea şi recepţia proiectelor şi lucrărilor executate în domeniul fotogrammetriei şi cartografiei; 
j) participarea la verificarea lucrărilor fotogrammetrice şi cartografice, la solicitarea Agenţiei Naţionale; 
k) executarea studiilor, proiectelor şi lucrărilor privind generalizarea cartografică a hărţilor de bază, precum şi realizarea hărţilor tematice digitale; 
l) executarea lucrărilor de cartografie pentru terţe persoane fizice şi juridice, cu avizul Agenţiei Naţionale; 
m) întocmirea şi întreţinerea atlasului de semne convenţionale pentru planuri şi hărţi la diverse scări, în format analogic şi digital; 
n) promovarea tehnologiilor de realizare a planurilor şi hărţilor analogice şi digitale prin metode fotogrammetrice şi cartografice; 
o) participarea la elaborarea de normative şi standarde de realizare a produselor cartografice; 
p) editarea hărţilor la diverse scări pentru întreg teritoriu naţional, multiplicarea de planuri şi hărţi, precum şi executarea de alte produse cartografice derivate. 
q) editarea, tipărirea şi multiplicarea tipizatelor necesare activităţii oficiilor teritoriale.
Pagina 14 din 15

Căutare

Contact

 • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
 • +40 21 224 16 21
 • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
 • cnc@ancpi.ro
 • Vezi harta